Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học

Bạn đang xem:
Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Hỗn hợp kim loại phản ứng với hỗn hợp muối:

Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự thì xác suất xảy ra rất phức tạp nên ta có thể đơn giản sử dụng:

Định luật bảo toàn electron:

Nguyên tắc của phương pháp: “Khi trong hỗn hợp phản ứng có nhiều hơn một chất oxi hóa hoặc chất khử (nhiều phản ứng hoặc phản ứng nhiều giai đoạn) thì tổng số mol electron mà các phân tử chất khử nhường phải bằng tổng số mol của số mol.chất oxi hóa nhận electron.

Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là xác định đúng trạng thái đầu và trạng thái cuối của các chất oxi hóa khử.

VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn phản ứng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Nếu sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại thì 3 kim loại đó chỉ có thể là: Cu, Ag, Zn (đều hoặc dư). Vì còn lại Zn nên AgNO3 và Cu(NO3)2 đã phản ứng hết.

Gọi a, b lần lượt là số mol ban đầu của Mg và Zn, c lần lượt là số mol Zn dư.

x, y lần lượt là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 đã dùng, ta có quá trình nhường và nhận electron như sau:

Phương pháp giải nhanh

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2a +2(bc) = x + 2y

Ví dụ: Cho m(g) hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dd C chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong thu được dd D và 8,12g chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E phản ứng với HCl dư thu được 0,672 lít H2 (dktc). Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch C.

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần hóa học hữu cơ

MỘT. [AgNO3]=0,15M, [Cu(NO3)2]=0,25MB. [AgNO3]=0,1M, [Cu(NO3)2]=0,2M

C. [AgNO3]=0,5M, [Cu(NO3)2]=0,5MD. [AgNO3]=0,05M, [Cu(NO3)2]=0,05M

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M .

A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dd HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X có tỉ lệ thể tích 1:1. Xác định khí X?

A. NO B. N2O C. NO2 DD N2

Câu 3: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 phản ứng hết với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích là 1,736 lít (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng.

A. 8,074 gam và 0,018mol B. D. 8,4 gam và 0,8mol

C. 8,7 gam và 0,1mol D. 8,74 gam và 0,1875mol

Câu 4: Cho 3g hỗn hợp Cu và Ag tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 và H2SO4 thì thu được 2,94g hỗn hợp khí NO2 và SO2 có thể tích là 1,344 lít (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại?

A. 60% và 40% B. 65% và 35% C. 64% và 36% D. 40% và 60%

Download file tài liệu để xem chi tiết

5/5 – (745 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học

Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học

Hình Ảnh về:
Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học

Video về:
Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học

Wiki về
Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học


Phương pháp giải nhanh hóa học – Luyện thi Đại học -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Hỗn hợp kim loại phản ứng với hỗn hợp muối:

Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự thì xác suất xảy ra rất phức tạp nên ta có thể đơn giản sử dụng:

Định luật bảo toàn electron:

Nguyên tắc của phương pháp: “Khi trong hỗn hợp phản ứng có nhiều hơn một chất oxi hóa hoặc chất khử (nhiều phản ứng hoặc phản ứng nhiều giai đoạn) thì tổng số mol electron mà các phân tử chất khử nhường phải bằng tổng số mol của số mol.chất oxi hóa nhận electron.

Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là xác định đúng trạng thái đầu và trạng thái cuối của các chất oxi hóa khử.

VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn phản ứng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Nếu sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại thì 3 kim loại đó chỉ có thể là: Cu, Ag, Zn (đều hoặc dư). Vì còn lại Zn nên AgNO3 và Cu(NO3)2 đã phản ứng hết.

Gọi a, b lần lượt là số mol ban đầu của Mg và Zn, c lần lượt là số mol Zn dư.

x, y lần lượt là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 đã dùng, ta có quá trình nhường và nhận electron như sau:

Phương pháp giải nhanh
Phương pháp giải nhanh

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2a +2(bc) = x + 2y

Ví dụ: Cho m(g) hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dd C chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong thu được dd D và 8,12g chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E phản ứng với HCl dư thu được 0,672 lít H2 (dktc). Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch C.

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần hóa học hữu cơ

MỘT. [AgNO3]=0,15M, [Cu(NO3)2]=0,25MB. [AgNO3]=0,1M, [Cu(NO3)2]=0,2M

C. [AgNO3]=0,5M, [Cu(NO3)2]=0,5MD. [AgNO3]=0,05M, [Cu(NO3)2]=0,05M

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M .

A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dd HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X có tỉ lệ thể tích 1:1. Xác định khí X?

A. NO B. N2O C. NO2 DD N2

Câu 3: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 phản ứng hết với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích là 1,736 lít (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng.

A. 8,074 gam và 0,018mol B. D. 8,4 gam và 0,8mol

C. 8,7 gam và 0,1mol D. 8,74 gam và 0,1875mol

Câu 4: Cho 3g hỗn hợp Cu và Ag tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 và H2SO4 thì thu được 2,94g hỗn hợp khí NO2 và SO2 có thể tích là 1,344 lít (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại?

A. 60% và 40% B. 65% và 35% C. 64% và 36% D. 40% và 60%

Download file tài liệu để xem chi tiết

5/5 - (745 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

=0,15M, [Cu(NO3)2]=0,25MB. [AgNO3]=0,1M, [Cu(NO3)2]=0,2M

C. [AgNO3]=0,5M, [Cu(NO3)2]=0,5MD. [AgNO3]=0,05M, [Cu(NO3)2]=0,05M

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M .

A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dd HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X có tỉ lệ thể tích 1:1. Xác định khí X?

A. NO B. N2O C. NO2 DD N2

Câu 3: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 phản ứng hết với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích là 1,736 lít (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng.

A. 8,074 gam và 0,018mol B. D. 8,4 gam và 0,8mol

C. 8,7 gam và 0,1mol D. 8,74 gam và 0,1875mol

Câu 4: Cho 3g hỗn hợp Cu và Ag tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 và H2SO4 thì thu được 2,94g hỗn hợp khí NO2 và SO2 có thể tích là 1,344 lít (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại?

A. 60% và 40% B. 65% và 35% C. 64% và 36% D. 40% và 60%

Download file tài liệu để xem chi tiết

5/5 – (745 phiếu bầu)

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:Related posts:

Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:
Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự, khả năng xuầt hiện rất phức tạp để đơn giản ta dùng:
Định luật bảo toàn electron:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nguyên tắc của phương pháp :” Khi có nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều giai đoạn) thì tổng số mol electron mà các phân tử chất khử cho phải bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận”.
Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất oxi hóa khử.
VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Nếu sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại thì 3 kim loại này chỉ có thể là: Cu, Ag, Zn (còn nguyên hoặc dư). Do Zn còn nên AgNO3 và Cu(NO3)2 đều đã phản ứng hết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi a, b lần lượt là số mol Mg, Zn ban đầu, c là số mol Zn còn dư.
x, y là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 đã dùng, ta có các quá trình cho và nhận electron như sau:
phương pháp giải môn hóa nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2a +2(b-c) = x + 2y
Ví dụ: Cho m (g) hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dd C chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc được dd D và 8,12g rắn E gồm 3 kim loại. Cho rắn E tác dụng với dd HCl dư thì được 0,672 lít H2(đktc). Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch C.
.u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:active, .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơA. [AgNO3]=0,15M, [Cu(NO3)2]=0,25M B. [AgNO3]=0,1M, [Cu(NO3)2]=0,2M

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. [AgNO3]=0,5M, [Cu(NO3)2]=0,5M D. [AgNO3]=0,05M, [Cu(NO3)2]=0,05M
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96lít(đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M.
A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X?
A. NO B. N2O C. NO2 D. D. N2
Câu 3: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích 1,736 lít (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 8,074gam và 0,018mol B. D. 8,4gam và 0,8mol
C. 8,7gam và 0,1mol D. 8,74gam và 0,1875mol
Câu 4: Cho 3g hỗn hợp gồm Cu, Ag tan hết trong dung dịch gồm HNO3 và H2SO4 thu 2,94g hỗn hợp 2 khí NO2 và SO2 có thể tích 1,344lít (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 60% và 40% B. 65% và 35% C. 64% và 36% D. 40% và 60%
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (745 bình chọn)

Related posts:Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 12
Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học
51 tuyệt chiêu giải nhanh hoá học
.u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:active, .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lý thuyết và bài tập Hóa học đại cương – Hóa học đại cương

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:Related posts:

Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối:
Đối với dạng toán này nếu giải theo thứ tự, khả năng xuầt hiện rất phức tạp để đơn giản ta dùng:
Định luật bảo toàn electron:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nguyên tắc của phương pháp :” Khi có nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều giai đoạn) thì tổng số mol electron mà các phân tử chất khử cho phải bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận”.
Điều quan trọng khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất oxi hóa khử.
VD: Cho hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Nếu sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại thì 3 kim loại này chỉ có thể là: Cu, Ag, Zn (còn nguyên hoặc dư). Do Zn còn nên AgNO3 và Cu(NO3)2 đều đã phản ứng hết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi a, b lần lượt là số mol Mg, Zn ban đầu, c là số mol Zn còn dư.
x, y là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 đã dùng, ta có các quá trình cho và nhận electron như sau:
phương pháp giải môn hóa nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2a +2(b-c) = x + 2y
Ví dụ: Cho m (g) hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dd C chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc được dd D và 8,12g rắn E gồm 3 kim loại. Cho rắn E tác dụng với dd HCl dư thì được 0,672 lít H2(đktc). Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch C.
.u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:active, .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u786b7e64073d19892b5e3e8e16aa7355:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơA. [AgNO3]=0,15M, [Cu(NO3)2]=0,25M B. [AgNO3]=0,1M, [Cu(NO3)2]=0,2M

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. [AgNO3]=0,5M, [Cu(NO3)2]=0,5M D. [AgNO3]=0,05M, [Cu(NO3)2]=0,05M
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96lít(đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M.
A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X?
A. NO B. N2O C. NO2 D. D. N2
Câu 3: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích 1,736 lít (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 8,074gam và 0,018mol B. D. 8,4gam và 0,8mol
C. 8,7gam và 0,1mol D. 8,74gam và 0,1875mol
Câu 4: Cho 3g hỗn hợp gồm Cu, Ag tan hết trong dung dịch gồm HNO3 và H2SO4 thu 2,94g hỗn hợp 2 khí NO2 và SO2 có thể tích 1,344lít (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 60% và 40% B. 65% và 35% C. 64% và 36% D. 40% và 60%
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (745 bình chọn)

Related posts:Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 12
Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học
51 tuyệt chiêu giải nhanh hoá học
.u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:active, .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4254cc378cb16ee757658986f4b2c992:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lý thuyết và bài tập Hóa học đại cương – Hóa học đại cương

Chuyên mục: Giáo dục
#Phương #pháp #giải #nhanh #hóa #học #Luyện #thi #Đại #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button