Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Bạn đang xem:
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

HƯỚNG DẪN ĐỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời như thế nào và các giai đoạn phát triển chủ yếu của nó?

Câu 2. Giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán đầu thế kỉ XIX là gì?

Câu 3. Nêu sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Câu 5. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 6. Tại sao nói Đảng Cộng sản là nhân tố bảo đảm cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình?

Câu 7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Câu 8. Đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 9. Nội dung của học thuyết Mác – Lê-nin về cách mạng liên tục là gì? Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào tiến trình cách mạng nước ta như thế nào?

Câu 10. Tính tất yếu của xã hội xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản của nó?

Xem thêm: 5 món ăn chữa dứt điểm bệnh rối loạn tiền đình mà không gây tác dụng phụ như dùng thuốc

Câu 11. Tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 12. Vì sao quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?

Câu 13. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

Câu 14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó là gì?

Câu 15. Các tổ chức chính trị có vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa?

Câu 16. Sự khác biệt về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ thống chính trị của các xã hội trước đó là gì?

Câu 17. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Thực chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 19. Nêu cơ cấu xã hội có giai cấp và vị trí của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

Câu 20. Sự cần thiết và nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Xem thêm: Thí nghiệm Khoa học lớp 6 bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Câu 21. Nội dung chương trình chủ nghĩa Mac – Lênin về vấn đề dân tộc nào? Phương hướng cơ bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 22. Bản chất, nguồn gốc và bản chất của tôn giáo là gì? Nêu quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và nhiệm vụ công tác tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 23. Gia đình có vai trò gì trong xã hội? Chức năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Câu 24. Cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Tải về tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 – (431 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Hình Ảnh về:
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Video về:
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Wiki về
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học


Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

HƯỚNG DẪN ĐỌC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời như thế nào và các giai đoạn phát triển chủ yếu của nó?

Câu 2. Giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỉ XIX là gì?

Câu 3. Nêu sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Câu 5. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 6. Tại sao nói Đảng Cộng sản là nhân tố bảo đảm cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình?

Câu 7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Câu 8. Đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 9. Nội dung của học thuyết Mác - Lê-nin về cách mạng liên tục là gì? Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào tiến trình cách mạng nước ta như thế nào?

Câu 10. Tính tất yếu của xã hội xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản của nó?

Xem thêm: 5 món ăn chữa dứt điểm bệnh rối loạn tiền đình mà không gây tác dụng phụ như dùng thuốc

Câu 11. Tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 12. Vì sao quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?

Câu 13. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

Câu 14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó là gì?

Câu 15. Các tổ chức chính trị có vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa?

Câu 16. Sự khác biệt về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ thống chính trị của các xã hội trước đó là gì?

Câu 17. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Thực chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 19. Nêu cơ cấu xã hội có giai cấp và vị trí của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

Câu 20. Sự cần thiết và nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Xem thêm: Thí nghiệm Khoa học lớp 6 bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Câu 21. Nội dung chương trình chủ nghĩa Mac - Lênin về vấn đề dân tộc nào? Phương hướng cơ bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 22. Bản chất, nguồn gốc và bản chất của tôn giáo là gì? Nêu quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và nhiệm vụ công tác tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 23. Gia đình có vai trò gì trong xã hội? Chức năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Câu 24. Cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Tải về tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 - (431 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào và các giai đoạn phát triển chủ yếu của nó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán đầu thế kỷ XIX?
Câu 3. Đâu là sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học?
Câu 4. Đâu là đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Đâu là cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam?
Câu 6. Vì sao nói Đảng cộng sản là nhân tố đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình
Câu 7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8. Cách mạng xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm gì?
Câu 9. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mac-Lenin có nội dung gì? Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào quá trình cách mạng nước ta như thế nào
Câu 10. Đâu là tính tất yếu của xã hội Xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản của nó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:active, .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  5 món ăn chữa dứt điểm chứng rối loạn tiền đình, không hề gây tác dụng phụ như dùng thuốcCâu 11. Đâu là tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 12. Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?
Câu 13. Hãy trình bày những mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó?
Câu 15. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có vai trò như thế nào?
Câu 16. Đâu là sự khác nhau về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ thống chính trị tồn tại trong các xã hội trước đó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17. Thế nào là dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa? Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?
Câu 19. Thế nào là cơ cấu giai cấp của xã hội và vị trí của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20. Tính tất yếu, nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì?
.u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:active, .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩnCâu 21. Cương lĩnh về vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung gì? Phương hướng cơ bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?
Câu 22. Đâu là bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo? Những quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và nhiệm vụ công tác tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 23. Gia đình có vai trò như thế nào trong xã hội? Đâu là những chức năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 24. Đâu là cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội?
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (431 bình chọn)

Related posts:Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Khoa học lớp 5 ôn thi cuối kì I
Suy nghĩ về việc nhiều học sinh không thích các môn Khoa học xã hội và nhân văn (Dàn ý + 2 mẫu)

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào và các giai đoạn phát triển chủ yếu của nó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán đầu thế kỷ XIX?
Câu 3. Đâu là sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học?
Câu 4. Đâu là đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Đâu là cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam?
Câu 6. Vì sao nói Đảng cộng sản là nhân tố đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình
Câu 7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8. Cách mạng xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm gì?
Câu 9. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mac-Lenin có nội dung gì? Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào quá trình cách mạng nước ta như thế nào
Câu 10. Đâu là tính tất yếu của xã hội Xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản của nó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:active, .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uedf807070c045c354abe2c31299ea0e5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  5 món ăn chữa dứt điểm chứng rối loạn tiền đình, không hề gây tác dụng phụ như dùng thuốcCâu 11. Đâu là tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 12. Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?
Câu 13. Hãy trình bày những mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó?
Câu 15. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có vai trò như thế nào?
Câu 16. Đâu là sự khác nhau về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ thống chính trị tồn tại trong các xã hội trước đó?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17. Thế nào là dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa? Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?
Câu 19. Thế nào là cơ cấu giai cấp của xã hội và vị trí của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20. Tính tất yếu, nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì?
.u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:active, .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2d43e3ffeeefd39acfb54dd711c89b9d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩnCâu 21. Cương lĩnh về vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung gì? Phương hướng cơ bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?
Câu 22. Đâu là bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo? Những quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và nhiệm vụ công tác tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 23. Gia đình có vai trò như thế nào trong xã hội? Đâu là những chức năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 24. Đâu là cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội?
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (431 bình chọn)

Related posts:Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học
Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Khoa học lớp 5 ôn thi cuối kì I
Suy nghĩ về việc nhiều học sinh không thích các môn Khoa học xã hội và nhân văn (Dàn ý + 2 mẫu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Hướng #dẫn #ôn #thi #môn #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button