Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Bạn đang xem:
Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Danh pháp hợp chất hữu cơ bao gồm tên gọi của hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, ankin, este,… Trong tài liệu này chiase24.com sẽ giúp các bạn. Học sinh tổng hợp kiến ​​thức Hóa học, nhằm học tốt Hóa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học môn Hóa học.

1. Tên thường gọi:

Thường được sắp xếp theo nguồn gốc, đôi khi chúng có phần cuối để chỉ loại hợp chất.

2. Tên hệ thống danh pháp IUPAC

a) Tên gốc – chức danh: gồm tên phần gốc_Tên phần vị trí.

ví dụ: cũ2h5 – Cl: Etyl clorua; CŨ2h5 – O – CHỈ3: Etyl metyl ete

Iso và anchor viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối “-“

b) Tên thay thế: Tên thay thế viết liền, không đánh vần như tên gốc, chia làm 3 phần như sau: Tên thay thế (có thể không có) + Tên chuỗi carbon chính+ (bắt buộc) + Tên chỉ vị trí (bắt buộc phải có)

VD: HỌ3C – CHỈ3: et+an (etan); CŨ2h5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CHỈ CÓ3 – CH=CH – CHỈ3:but-2-en; CHỈ CÓ3 – CH(OH) – CH = CHỈ2: but-3-en-2-ol

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên trong mạch như sau:

-COOH > -CHO > -OH > -NHỎ2 > -C=C > -CCH > nhóm thế

Xem thêm: Bản đồ tư duy bài Việt Bắc – Viet Bac mind map

ví dụ: OHC-CHO: ethandial; HCC-TRƯỜNG HỌC2– CHỈ CÓ2-C(CH=CHỈ2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-CỔ PHIẾU-CHỈ2– CHỈ CÓ2-C(CH=CHỈ2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-indial

3. Tên số và tên chuỗi carbon chính:

BẢNG SỐ

MẠCH CARBON CHÍNH

Đầu tiên

Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân

Gặp

2

Đi

vân vân

3

Trí

Chống đỡ

4

Tetra

Nhưng mà

5

năm ngũ

dồn nén

6

lục giác

lục giác

7

Hepta

Hept

số 8

Octa

tháng mười

9

Nona

không

mười

Deca

Tháng mười hai

Làm thế nào để nhớ: Mẹ Tôi Phải Bón Phân Hóa Học Trên Ruộng

Tôi phải cho bạn rất nhiều hồi hộp Oh Beauty

4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặp

a) Gốc (nhóm) no ankyl: (giảm 1H từ ankan, chúng ta có một nhóm ankyl)

CH3-: metyl; CHỈ CÓ3– CHỈ CÓ2– : etylic; CHỈ CÓ3– CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-: propyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-: isopropyl; CHỈ CÓ3[CH2]2CHỈ CÓ2-: butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2-: isobutyl; CHỈ CÓ3– CHỈ CÓ2-CH(CHỈ3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-: isoamyl

b) (nhóm) gốc không no: CHỈ CÓ2=CH-: nhựa vinyl; CHỈ CÓ2=CH-CHỈ2-: allyl

c) Gốc thơm (nhóm):6h5– : phênyl; CŨ6h5– CHỈ CÓ2-: benzen

d) Gốc aldehyt-xeton (nhóm): -CHO: formyl; – CHỈ CÓ2-CHO: formyl metyl; CHỈ CÓ3-CO-: axetyl; CŨ6h5CO-: benzoyl

5/5 – (697 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Hình Ảnh về:
Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Video về:
Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Wiki về
Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ


Danh pháp các hợp chất hữu cơ – Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Danh pháp hợp chất hữu cơ bao gồm tên gọi của hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, ankin, este,... Trong tài liệu này chiase24.com sẽ giúp các bạn. Học sinh tổng hợp kiến ​​thức Hóa học, nhằm học tốt Hóa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học môn Hóa học.

1. Tên thường gọi:

Thường được sắp xếp theo nguồn gốc, đôi khi chúng có phần cuối để chỉ loại hợp chất.

2. Tên hệ thống danh pháp IUPAC

a) Tên gốc – chức danh: gồm tên phần gốc_Tên phần vị trí.

ví dụ: cũ2h5 – Cl: Etyl clorua; CŨ2h5 – O – CHỈ3: Etyl metyl ete

Iso và anchor viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối "-"

b) Tên thay thế: Tên thay thế viết liền, không đánh vần như tên gốc, chia làm 3 phần như sau: Tên thay thế (có thể không có) + Tên chuỗi carbon chính+ (bắt buộc) + Tên chỉ vị trí (bắt buộc phải có)

VD: HỌ3C – CHỈ3: et+an (etan); CŨ2h5 – Cl: clo+et+an (cloetan);

CHỈ CÓ3 – CH=CH – CHỈ3:but-2-en; CHỈ CÓ3 – CH(OH) – CH = CHỈ2: but-3-en-2-ol

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên trong mạch như sau:

-COOH > -CHO > -OH > -NHỎ2 > -C=C > -CCH > nhóm thế

Xem thêm: Bản đồ tư duy bài Việt Bắc - Viet Bac mind map

ví dụ: OHC-CHO: ethandial; HCC-TRƯỜNG HỌC2- CHỈ CÓ2-C(CH=CHỈ2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

OHC-CỔ PHIẾU-CHỈ2- CHỈ CÓ2-C(CH=CHỈ2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-indial

3. Tên số và tên chuỗi carbon chính:

BẢNG SỐ

MẠCH CARBON CHÍNH

Đầu tiên

Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân

Gặp

2

Đi

vân vân

3

Trí

Chống đỡ

4

Tetra

Nhưng mà

5

năm ngũ

dồn nén

6

lục giác

lục giác

7

Hepta

Hept

số 8

Octa

tháng mười

9

Nona

không

mười

Deca

Tháng mười hai

Làm thế nào để nhớ: Mẹ Tôi Phải Bón Phân Hóa Học Trên Ruộng

Tôi phải cho bạn rất nhiều hồi hộp Oh Beauty

4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặp

a) Gốc (nhóm) no ankyl: (giảm 1H từ ankan, chúng ta có một nhóm ankyl)

CH3-: metyl; CHỈ CÓ3- CHỈ CÓ2- : etylic; CHỈ CÓ3- CHỈ CÓ2- CHỈ CÓ2-: propyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-: isopropyl; CHỈ CÓ3[CH2]2CHỈ CÓ2-: butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2-: isobutyl; CHỈ CÓ3- CHỈ CÓ2-CH(CHỈ3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2- CHỈ CÓ2-: isoamyl

b) (nhóm) gốc không no: CHỈ CÓ2=CH-: nhựa vinyl; CHỈ CÓ2=CH-CHỈ2-: allyl

c) Gốc thơm (nhóm):6h5- : phênyl; CŨ6h5- CHỈ CÓ2-: benzen

d) Gốc aldehyt-xeton (nhóm): -CHO: formyl; - CHỈ CÓ2-CHO: formyl metyl; CHỈ CÓ3-CO-: axetyl; CŨ6h5CO-: benzoyl

5/5 - (697 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

2CHỈ CÓ2-: butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2-: isobutyl; CHỈ CÓ3– CHỈ CÓ2-CH(CHỈ3)-: sec-butyl

(CH3)3C-: tert-butyl; CHỈ CÓ3-CH(CHỈ3)-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-: isoamyl

b) (nhóm) gốc không no: CHỈ CÓ2=CH-: nhựa vinyl; CHỈ CÓ2=CH-CHỈ2-: allyl

c) Gốc thơm (nhóm):6h5– : phênyl; CŨ6h5– CHỈ CÓ2-: benzen

d) Gốc aldehyt-xeton (nhóm): -CHO: formyl; – CHỈ CÓ2-CHO: formyl metyl; CHỈ CÓ3-CO-: axetyl; CŨ6h5CO-: benzoyl

5/5 – (697 bình chọn)

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

1. Tên thông thường:2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính:4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặpRelated posts:

Danh pháp các hợp chất hữu cơ bao gồm cách gọi tên các loại hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, ankin, este… Trong tài liệu này, chiase24.com sẽ giúp các bạn học sinh tổng hợp kiến thức Hóa học, nhằm học tốt môn Hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi đại học môn Hóa.
1. Tên thông thường:
Thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng đôi khi có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất loại nào.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC
a) Tên gốc – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.
VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete
Iso và neo viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối “-“

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tên thay thế: Tên thay thế được viết liền, không viết cách như tên gốc chức, phân làm ba phần như sau: Tên phần thế (có thể không có) + Tên mạch cacbon chính+(bắt buộc phải có) + Tên phần định chức (bắt buộc phải có)
VD: H3C – CH3: et+an (etan); C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);
CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en; CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chú ý: Thứ tự ưu tiên trong mạch như sau:
-COOH > -CHO > -OH > -NH2 > -C=C > -C≡CH > nhóm thế
.u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:active, .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Việt Bắc – Việt Bắc sơ đồ tư duyVD: OHC-CHO: etanđial; HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial
3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính:

SỐ ĐẾM

MẠCH CACBON CHÍNH

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1

Mono

Met

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

Đi

Et

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3

Tri

Prop

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4

Tetra

But

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5

Penta

Pent

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6

Hexa

Hex

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7

Hepta

Hept

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8

Octa

Oct

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9

Nona

Non

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

10

Đeca

Đec

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách nhớ: Mẹ Em Phải Bón Phân Hóa Học Ở Ngoài Đồng
Mình Em Phải Bao Phen Hồi Hộp Ôi Người Đẹp
4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặp
a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CH3-: metyl; CH3-CH2-: etyl; CH3-CH2-CH2-: propyl; CH3-CH(CH3)-: isopropyl; CH3[CH2]2CH2-: butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl; CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl
(CH3)3C-: tert-butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl
b) Gốc (nhóm) không no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c) Gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl
d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton: -CHO: fomyl; -CH2-CHO: fomyl metyl; CH3-CO-: axetyl; C6H5CO-: benzoyl

5/5 – (697 bình chọn)

Related posts:Cách đọc tên hợp chất hữu cơ – Cách đọc tên hóa hữu cơ
Hướng dẫn phân biệt các hợp chất vô cơ – Phương pháp nhận biết các chát vô cơ
Cách đọc tên các chất hóa học lớp 8 – Cách đọc tên hóa học
Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_2_plain]

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

[rule_3_plain]

#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

1. Tên thông thường:2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính:4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặpRelated posts:

Danh pháp các hợp chất hữu cơ bao gồm cách gọi tên các loại hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, ankin, este… Trong tài liệu này, chiase24.com sẽ giúp các bạn học sinh tổng hợp kiến thức Hóa học, nhằm học tốt môn Hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi đại học môn Hóa.
1. Tên thông thường:
Thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng đôi khi có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất loại nào.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC
a) Tên gốc – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.
VD: C2H5 – Cl: Etyl clorua; C2H5 – O – CH3: Etyl metyl ete
Iso và neo viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối “-“

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tên thay thế: Tên thay thế được viết liền, không viết cách như tên gốc chức, phân làm ba phần như sau: Tên phần thế (có thể không có) + Tên mạch cacbon chính+(bắt buộc phải có) + Tên phần định chức (bắt buộc phải có)
VD: H3C – CH3: et+an (etan); C2H5 – Cl: clo+et+an (cloetan);
CH3 – CH=CH – CH3: but-2-en; CH3 – CH(OH) – CH = CH2: but-3-en-2-ol

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chú ý: Thứ tự ưu tiên trong mạch như sau:
-COOH > -CHO > -OH > -NH2 > -C=C > -C≡CH > nhóm thế
.u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:active, .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u680ddbeb08c4706873e65f84c7ffee07:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Việt Bắc – Việt Bắc sơ đồ tư duyVD: OHC-CHO: etanđial; HC≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinylhept-2-en-6-inal

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

OHC-C≡C-CH2-CH2-C(CH=CH2)=CH-CHO: 3-vinyloct-2-en-6-inđial
3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính:

SỐ ĐẾM

MẠCH CACBON CHÍNH

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1

Mono

Met

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

Đi

Et

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3

Tri

Prop

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4

Tetra

But

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5

Penta

Pent

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6

Hexa

Hex

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7

Hepta

Hept

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8

Octa

Oct

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9

Nona

Non

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

10

Đeca

Đec

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách nhớ: Mẹ Em Phải Bón Phân Hóa Học Ở Ngoài Đồng
Mình Em Phải Bao Phen Hồi Hộp Ôi Người Đẹp
4. Tên một số gốc (nhóm) hiđrocacbon thường gặp
a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CH3-: metyl; CH3-CH2-: etyl; CH3-CH2-CH2-: propyl; CH3-CH(CH3)-: isopropyl; CH3[CH2]2CH2-: butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl; CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl
(CH3)3C-: tert-butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl
b) Gốc (nhóm) không no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c) Gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl
d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton: -CHO: fomyl; -CH2-CHO: fomyl metyl; CH3-CO-: axetyl; C6H5CO-: benzoyl

5/5 – (697 bình chọn)

Related posts:Cách đọc tên hợp chất hữu cơ – Cách đọc tên hóa hữu cơ
Hướng dẫn phân biệt các hợp chất vô cơ – Phương pháp nhận biết các chát vô cơ
Cách đọc tên các chất hóa học lớp 8 – Cách đọc tên hóa học
Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Chuyên mục: Giáo dục
#Danh #pháp #các #hợp #chất #hữu #cơ #Cách #gọi #tên #các #hợp #chất #hữu #cơ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button