Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Bạn đang xem: Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký tại tranquoctoan.edu.vn

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang và các đơn vị liên quan đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu đơn vị với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 1 triệu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu NLG đăng ký theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu NLG từ 11,87% lên 12,09%, tương ứng 46,45 triệu cổ phiếu.

Hai con trai ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp mua vào mỗi người 300.000 cổ phiếu NLG với số lượng đăng ký 2 triệu đơn vị.
Sau giao dịch ông Nam sở hữu 1,34 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0,27% lên 0,35%; Tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại NLG được nâng lên 0,18%, gần 684.000 cổ phiếu.

Chủ tịch NLG – Nguyễn Xuân Quang.

Trong cùng thời gian, cổ đông có liên quan đến ông Quang là Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã mua 500.000 NLG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của Tân Hiệp tại NLG từ 0,44% lên 0,57%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu.
Tính theo thị giá bình quân của NLG trong thời gian giao dịch là gần 23.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, ước tính tổng giá trị giao dịch đạt 48,3 tỷ đồng.
Như vậy, gia đình Chủ tịch Quang và các đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu cổ phiếu với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

xem thêm thông tin chi tiết về Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Hình Ảnh về: Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Video về: Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Wiki về Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký

Chủ tịch Nam Long chỉ mua 1/2 lượng cổ phiếu đăng ký -

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang và các đơn vị liên quan đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu đơn vị với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 1 triệu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu NLG đăng ký theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu NLG từ 11,87% lên 12,09%, tương ứng 46,45 triệu cổ phiếu.

Hai con trai ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp mua vào mỗi người 300.000 cổ phiếu NLG với số lượng đăng ký 2 triệu đơn vị.
Sau giao dịch ông Nam sở hữu 1,34 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0,27% lên 0,35%; Tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại NLG được nâng lên 0,18%, gần 684.000 cổ phiếu.

Chi phí Nam Long mua bằng 1/2 giá cổ phiếu hiện tại
Chủ tịch NLG - Nguyễn Xuân Quang.

Trong cùng thời gian, cổ đông có liên quan đến ông Quang là Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã mua 500.000 NLG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của Tân Hiệp tại NLG từ 0,44% lên 0,57%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu.
Tính theo thị giá bình quân của NLG trong thời gian giao dịch là gần 23.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, ước tính tổng giá trị giao dịch đạt 48,3 tỷ đồng.
Như vậy, gia đình Chủ tịch Quang và các đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu cổ phiếu với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

[rule_{ruleNumber}]

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang và các đơn vị liên quan đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu đơn vị với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 1 triệu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu NLG đăng ký theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu NLG từ 11,87% lên 12,09%, tương ứng 46,45 triệu cổ phiếu.

Hai con trai ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp mua vào mỗi người 300.000 cổ phiếu NLG với số lượng đăng ký 2 triệu đơn vị.
Sau giao dịch ông Nam sở hữu 1,34 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0,27% lên 0,35%; Tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại NLG được nâng lên 0,18%, gần 684.000 cổ phiếu.

Chi phí Nam Long mua bằng 1/2 giá cổ phiếu hiện tại
Chủ tịch NLG – Nguyễn Xuân Quang.

Trong cùng thời gian, cổ đông có liên quan đến ông Quang là Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã mua 500.000 NLG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của Tân Hiệp tại NLG từ 0,44% lên 0,57%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu.
Tính theo thị giá bình quân của NLG trong thời gian giao dịch là gần 23.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, ước tính tổng giá trị giao dịch đạt 48,3 tỷ đồng.
Như vậy, gia đình Chủ tịch Quang và các đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu, nhưng đã mua thành công 2,1 triệu cổ phiếu với lý do điều chỉnh tiến độ mua theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

[rule_3_plain]

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang và đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long, nhưng mua thành công 2,1 triệu vị với lý đo điều chỉnh tiến độ mua vào theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ông Nguyễn Xuân Quang mua được 1 triệu trên tổng số 2 triệu cổ phiếu NLG đăng ký theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu NLG từ 11,87% lên 12,09%, tương ứng 46,45 triệu cổ phiếu.Hai con trai của ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp đã mua mỗi người 300.000 cổ phiếu NLG trên số đăng ký là 2 triệu đơn vị.

Sau giao dịch, ông Nam sở hữu 1,34 triệu đơn vị, tức tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,27% lên 0,35%; tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại NLG được nâng lên 0,18%, gần 684.000 cổ phiếu.

 Chủ tịch NLG – Nguyễn Xuân Quang.

Cùng giai đoạn, cổ đông liên quan đến ông Quang là Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp mua 500.000 NLG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của Tân Hiệp tại NLG từ 0,44% lên 0,57%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu.

Chiếu theo thị giá trung bình NLG trong giai đoạn diễn ra giao dịch là gần 23.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong 1 năm qua, ước tính tổng giá trị các thương vụ khoảng 48,3 tỷ đồng.

Như vậy, gia đình Chủ tịch Quang và đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu, nhưng mua thành công 2,1 triệu vị với lý đo điều chỉnh tiến độ mua vào theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

[rule_2_plain]

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

[rule_2_plain]

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

[rule_3_plain]

#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

Gia đình Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang và đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long, nhưng mua thành công 2,1 triệu vị với lý đo điều chỉnh tiến độ mua vào theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ông Nguyễn Xuân Quang mua được 1 triệu trên tổng số 2 triệu cổ phiếu NLG đăng ký theo hình thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quang nâng tỷ lệ sở hữu NLG từ 11,87% lên 12,09%, tương ứng 46,45 triệu cổ phiếu.Hai con trai của ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp đã mua mỗi người 300.000 cổ phiếu NLG trên số đăng ký là 2 triệu đơn vị.

Sau giao dịch, ông Nam sở hữu 1,34 triệu đơn vị, tức tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,27% lên 0,35%; tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại NLG được nâng lên 0,18%, gần 684.000 cổ phiếu.

 Chủ tịch NLG – Nguyễn Xuân Quang.

Cùng giai đoạn, cổ đông liên quan đến ông Quang là Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp mua 500.000 NLG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của Tân Hiệp tại NLG từ 0,44% lên 0,57%, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu.

Chiếu theo thị giá trung bình NLG trong giai đoạn diễn ra giao dịch là gần 23.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong 1 năm qua, ước tính tổng giá trị các thương vụ khoảng 48,3 tỷ đồng.

Như vậy, gia đình Chủ tịch Quang và đơn vị liên quan đăng ký 7 triệu cổ phiếu, nhưng mua thành công 2,1 triệu vị với lý đo điều chỉnh tiến độ mua vào theo diễn biến rủi ro từ thị trường.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Chủ #tịch #Nam #Long #chỉ #mua #lượng #cổ #phiếu #đăng #ký

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button