Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

NGUYÊN TỬ
CHỦ ĐỀ: BỨC XẠ

Câu hỏi 1: Một khối chất phóng xạ. Trong thời gian t1 giờ đầu tiên phát ra n1 tia xa, tính bằng t2 = 2tĐầu tiên giờ sau nó phát ra n2 sự bức xạ. biết n2 = 9nĐầu tiên/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là bao nhiêu?
TạiĐầu tiên/3 B. t2/3 C. 3tĐầu tiên D. 3t2

Câu 2: Cho một chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho gồm 2 chất phóng xạ có cùng số hạt ban đầu. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là TĐầu tiên = 2s, T2 = 3s. Sau 6 giờ, độ phóng xạ của chất còn lại là:
A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16

Câu 3: Bắn một hạt vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng: α + 147N → Đầu tiênĐầu tiênH + 17số 8O. Năng lượng của phản ứng này là -1,21 MeV. Cho rằng hai hạt sinh ra có cùng véc tơ vận tốc. Động năng của hạt là: (coi khối lượng của hạt nhân tính bằng u lấy gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV

Câu 4: Một ngôi mộ cổ vừa được khai quật. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50g carbon với độ phóng xạ 457 phân rã mỗi phút (chỉ 14C là chất phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của thực vật sống là khoảng 3000 phân rã/phút trên 200g cacbon. Chu kỳ bán rã của C14 là khoảng 5600 năm. Ngôi mộ cổ đó bao nhiêu tuổi?
A. 9190 năm. B. 15200 năm. C. 2200 năm. D. 4000 năm

Câu 5: phóng xạ polonium 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử trong 0,168g poloni phân rã sau 414 ngày đêm và xác định khối lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian trên. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày
A. 4.21.10mười nguyên tử; 0,144g B. 4.21.1020 nguyên tử; 0,144g
C. 4.21.1020 nguyên tử; 0,014g D. 2.11.1020 nguyên tử; 0,045g

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nghĩ về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (6 bài văn mẫu)

Câu 6: Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ 0,5Ci.
A. 0,11mg B. 0,11g C. 0,44mg D. 0,44 gam

Câu 7: Polonia 21084Po là nguyên tố phóng xạ α, phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày.
a) Viết phương trình phản ứng. Xác định hạt nhân X.
b) Mẫu Po nguyên chất ban đầu có khối lượng 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu sau 3 chu kì bán rã.
c) Tính tỉ lệ khối lượng của Po so với khối lượng của chất X trong mẫu trên sau 4 chu kì bán rã
A. b) 2,084.1011Bq; c) 0,068 B. b) 2,084.1011Bq; c) 0,68
C. b) 2,084.1010Bq; c) 0,068 D. b) 2,084.1010Bq; c) 0,68

Câu 8: Hạt nhân 146C là chất phóng xạ, phát ra tia βcó chu kỳ bán rã 5730 năm.
a) Viết phương trình phản ứng phân rã
b) Sau bao lâu thì lượng chất phóng xạ của một mẫu bằng 1/8 lượng ban đầu của mẫu đó?
c) Trong thực vật có những chất 146C. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ thụ đã chết có cùng khối lượng lần lượt là 0,250 Bq và 0,215 Bq. Xác định mẫu gỗ cổ thụ chết cách đây bao lâu?
A. 1719 năm; 250 năm B. 5730 năm; 1250 năm
C. 17190 năm; 2500 năm D. 17190 năm; 1250 năm

Câu 9: hồ bơi 21084Po là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân 21084Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (tính đến thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu được 10,3 gam chì.
a) Tính khối lượng của polonium tại t = 0
MỘT.10 gam B.11g C.12 gam mất 13 gam

b) Tính thời gian để tỉ số khối lượng chì trên khối lượng poloni là 0,8
A. 100,05 ngày B. 220,23 ngày C. 120,45 ngày D. 140,5 ngày

Xem thêm: Soạn Chuyện người con gái Nam Xương – Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 43)

c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỉ lệ khối lượng chì trên khối lượng poloni là 0,8
A. 674,86cm3 B. 574,96cm3 C. 674,86cm3 D. 400,86cm3

Câu 10: đồng vị phóng xạ để dẫn. Ban đầu mẫu Po có khối lượng 1 mg. tại thời điểm tĐầu tiên tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. tại thời điểm t2 = tĐầu tiên + 414 ngày tỷ lệ là 63:1.
a) Chu kỳ phóng xạ của Po
MỘT.100 ngày B. 220 ngày C. 138 ngày D. 146 ngày

b) Độ phóng xạ đo được tại thời điểm tĐầu tiên được
A. 0,5631Ci B. 1,5631Ci C. 2,5631Ci D. 3,5631Ci

Câu 11: Một ví dụ 2411Na ở t = 0 có khối lượng là 48g. Sau thời gian 30 giờ, mẫu Na còn lại 12g. Biết 2411Na phóng xạ β tạo thành hạt nhân con.
a) Tính chu kì phóng xạ của
A. T = 15h B. 20h C. 25h D. 30h

b) Tính độ phóng xạ của mẫu Na trên khi tạo thành 42g.
A. 1,56.1018 bq B. 2,00.1018 bq C. 1.931,1018 bq D. 2,56.1018 bq

Câu 12: Nhờ máy đếm xung, người ta thu được thông tin sau về chất phóng xạ X. Ban đầu trong 2 phút có 3200 nguyên tử chất phóng xạ X bay ra, nhưng 4 giờ sau (kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử thoát ra. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là
A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

Câu 13: Độ phóng xạ của một pho tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ 1,5M của cây mới chặt là 15Bq. Xác định tuổi của pho tượng cổ. Chu kỳ bán rã của C14 là T = 5600 năm.
A. 1800 năm B. 2800 năm C. 3000 năm A. 2000 năm

câu 14 (ĐH 2011): Chất phóng xạ polonium 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Với chu kỳ bán rã của 21084Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu poloni nguyên chất. tại thời điểm tĐầu tiên Tỉ lệ giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. tại thời điểm t2 = tĐầu tiên + 276 ngày tỉ lệ số hạt nhân pôlôni so với số hạt nhân chì trong mẫu là
A. 25/1 B. 16/1 C. 1/9 D. 15/1

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Tóm tắt bài “Bài ca mùa thu” của Hữu Thỉnh (27 bài văn mẫu)

Câu 15: Chất phóng xạ 146C có chu kỳ bán rã 5570 năm. Khối lượng có độ phóng xạ 5,0Ci bằng
A. 1,09 gam. B. 1,09mg. C.10,9 gam. D. 10,9mg.

Câu 16: Chu kỳ bán rã T = 20 năm. Sau 80 năm, phần trăm số hạt nhân còn lại không bị phân rã là
A. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%.

Câu 17: Độ phóng xạ của 3mg là 3,41Ci. Chu kì bán rã T của là
A. 32 năm. B. 15,6 năm. C. 8,4 năm. D. 5,24 năm.

Câu 18: Một chất phóng xạ sau 42 năm chỉ còn lại 1/8 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là
A. 5,25 năm. B. 14 năm. C. 21 năm. D. 126 năm.

Câu 19: Một mẫu radon phóng xạ (Rn222) có khối lượng ban đầu là m. = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ của mẫu giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của radon là giá trị nào sau đây?
A. 25 ngày. B. 3,8 ngày. C. 1 ngày. D. 7,2 ngày.

Câu 20: phóng xạ β của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng khối lượng. Cho rằng chu kì bán rã của C14 là 5600 năm. Tuổi của bức tượng gỗ là
A. 1200 năm. B. 2000 năm. C. 2500 năm. D. 1803 năm.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (370 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Video về:
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ


Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

NGUYÊN TỬ
CHỦ ĐỀ: BỨC XẠ

Câu hỏi 1: Một khối chất phóng xạ. Trong thời gian t1 giờ đầu tiên phát ra n1 tia xa, tính bằng t2 = 2tĐầu tiên giờ sau nó phát ra n2 sự bức xạ. biết n2 = 9nĐầu tiên/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là bao nhiêu?
TạiĐầu tiên/3 B. t2/3 C. 3tĐầu tiên D. 3t2

Câu 2: Cho một chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho gồm 2 chất phóng xạ có cùng số hạt ban đầu. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là TĐầu tiên = 2s, T2 = 3s. Sau 6 giờ, độ phóng xạ của chất còn lại là:
A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16

Câu 3: Bắn một hạt vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng: α + 147N → Đầu tiênĐầu tiênH + 17số 8O. Năng lượng của phản ứng này là -1,21 MeV. Cho rằng hai hạt sinh ra có cùng véc tơ vận tốc. Động năng của hạt là: (coi khối lượng của hạt nhân tính bằng u lấy gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV

Câu 4: Một ngôi mộ cổ vừa được khai quật. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50g carbon với độ phóng xạ 457 phân rã mỗi phút (chỉ 14C là chất phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của thực vật sống là khoảng 3000 phân rã/phút trên 200g cacbon. Chu kỳ bán rã của C14 là khoảng 5600 năm. Ngôi mộ cổ đó bao nhiêu tuổi?
A. 9190 năm. B. 15200 năm. C. 2200 năm. D. 4000 năm

Câu 5: phóng xạ polonium 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử trong 0,168g poloni phân rã sau 414 ngày đêm và xác định khối lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian trên. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày
A. 4.21.10mười nguyên tử; 0,144g B. 4.21.1020 nguyên tử; 0,144g
C. 4.21.1020 nguyên tử; 0,014g D. 2.11.1020 nguyên tử; 0,045g

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nghĩ về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (6 bài văn mẫu)

Câu 6: Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ 0,5Ci.
A. 0,11mg B. 0,11g C. 0,44mg D. 0,44 gam

Câu 7: Polonia 21084Po là nguyên tố phóng xạ α, phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày.
a) Viết phương trình phản ứng. Xác định hạt nhân X.
b) Mẫu Po nguyên chất ban đầu có khối lượng 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu sau 3 chu kì bán rã.
c) Tính tỉ lệ khối lượng của Po so với khối lượng của chất X trong mẫu trên sau 4 chu kì bán rã
A. b) 2,084.1011Bq; c) 0,068 B. b) 2,084.1011Bq; c) 0,68
C. b) 2,084.1010Bq; c) 0,068 D. b) 2,084.1010Bq; c) 0,68

Câu 8: Hạt nhân 146C là chất phóng xạ, phát ra tia βcó chu kỳ bán rã 5730 năm.
a) Viết phương trình phản ứng phân rã
b) Sau bao lâu thì lượng chất phóng xạ của một mẫu bằng 1/8 lượng ban đầu của mẫu đó?
c) Trong thực vật có những chất 146C. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ thụ đã chết có cùng khối lượng lần lượt là 0,250 Bq và 0,215 Bq. Xác định mẫu gỗ cổ thụ chết cách đây bao lâu?
A. 1719 năm; 250 năm B. 5730 năm; 1250 năm
C. 17190 năm; 2500 năm D. 17190 năm; 1250 năm

Câu 9: hồ bơi 21084Po là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân 21084Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (tính đến thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu được 10,3 gam chì.
a) Tính khối lượng của polonium tại t = 0
MỘT.10 gam B.11g C.12 gam mất 13 gam

b) Tính thời gian để tỉ số khối lượng chì trên khối lượng poloni là 0,8
A. 100,05 ngày B. 220,23 ngày C. 120,45 ngày D. 140,5 ngày

Xem thêm: Soạn Chuyện người con gái Nam Xương - Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 43)

c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỉ lệ khối lượng chì trên khối lượng poloni là 0,8
A. 674,86cm3 B. 574,96cm3 C. 674,86cm3 D. 400,86cm3

Câu 10: đồng vị phóng xạ để dẫn. Ban đầu mẫu Po có khối lượng 1 mg. tại thời điểm tĐầu tiên tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. tại thời điểm t2 = tĐầu tiên + 414 ngày tỷ lệ là 63:1.
a) Chu kỳ phóng xạ của Po
MỘT.100 ngày B. 220 ngày C. 138 ngày D. 146 ngày

b) Độ phóng xạ đo được tại thời điểm tĐầu tiên được
A. 0,5631Ci B. 1,5631Ci C. 2,5631Ci D. 3,5631Ci

Câu 11: Một ví dụ 2411Na ở t = 0 có khối lượng là 48g. Sau thời gian 30 giờ, mẫu Na còn lại 12g. Biết 2411Na phóng xạ β tạo thành hạt nhân con.
a) Tính chu kì phóng xạ của
A. T = 15h B. 20h C. 25h D. 30h

b) Tính độ phóng xạ của mẫu Na trên khi tạo thành 42g.
A. 1,56.1018 bq B. 2,00.1018 bq C. 1.931,1018 bq D. 2,56.1018 bq

Câu 12: Nhờ máy đếm xung, người ta thu được thông tin sau về chất phóng xạ X. Ban đầu trong 2 phút có 3200 nguyên tử chất phóng xạ X bay ra, nhưng 4 giờ sau (kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử thoát ra. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là
A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

Câu 13: Độ phóng xạ của một pho tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ 1,5M của cây mới chặt là 15Bq. Xác định tuổi của pho tượng cổ. Chu kỳ bán rã của C14 là T = 5600 năm.
A. 1800 năm B. 2800 năm C. 3000 năm A. 2000 năm

câu 14 (ĐH 2011): Chất phóng xạ polonium 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Với chu kỳ bán rã của 21084Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu poloni nguyên chất. tại thời điểm tĐầu tiên Tỉ lệ giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. tại thời điểm t2 = tĐầu tiên + 276 ngày tỉ lệ số hạt nhân pôlôni so với số hạt nhân chì trong mẫu là
A. 25/1 B. 16/1 C. 1/9 D. 15/1

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Tóm tắt bài "Bài ca mùa thu" của Hữu Thỉnh (27 bài văn mẫu)

Câu 15: Chất phóng xạ 146C có chu kỳ bán rã 5570 năm. Khối lượng có độ phóng xạ 5,0Ci bằng
A. 1,09 gam. B. 1,09mg. C.10,9 gam. D. 10,9mg.

Câu 16: Chu kỳ bán rã T = 20 năm. Sau 80 năm, phần trăm số hạt nhân còn lại không bị phân rã là
A. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%.

Câu 17: Độ phóng xạ của 3mg là 3,41Ci. Chu kì bán rã T của là
A. 32 năm. B. 15,6 năm. C. 8,4 năm. D. 5,24 năm.

Câu 18: Một chất phóng xạ sau 42 năm chỉ còn lại 1/8 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là
A. 5,25 năm. B. 14 năm. C. 21 năm. D. 126 năm.

Câu 19: Một mẫu radon phóng xạ (Rn222) có khối lượng ban đầu là m. = 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ của mẫu giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của radon là giá trị nào sau đây?
A. 25 ngày. B. 3,8 ngày. C. 1 ngày. D. 7,2 ngày.

Câu 20: phóng xạ β của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng khối lượng. Cho rằng chu kì bán rã của C14 là 5600 năm. Tuổi của bức tượng gỗ là
A. 1200 năm. B. 2000 năm. C. 2500 năm. D. 1803 năm.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 - (370 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠRelated posts:

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠ
Câu 1: Một khối chất phóng xạ. Trong t1 giờ đầu tiên phát ra n1 tia phóng xa, trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo nó phát ra n2 tia phóng xạ. Biết n2 = 9n1/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là?A. t1/3 B. t2/3 C. 3t1 D. 3t2
Câu 2: Cho một khối chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. chu kì bán rã của chúng lần lượt là T1 = 2s, T2 = 3s. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Bắn một hạt vào hạt nhân đang đứng yên gây ra phản ứng: α + 147N → 11H + 178O. Năng lượng của phản ứng này bằng -1,21 MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của hạt là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó) A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV
Câu 4: Một ngôi mộ cổ vừa mới khai quật. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50g cacbon có độ phóng xạ là 457 phân rã/phút (chỉ có 14C là phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của cây cối đang sống vào khoảng 3000 phân rã/phút tính trên 200g cacbon. Chu kì bán rã của C14 khoảng 5600 năm. Tuổi của ngôi mộ cổ đó cỡ bao nhiêu năm?A. 9190 năm. B. 15200 năm. C. 2200 năm. D. 4000 năm
Câu 5: Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phóng ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Hỏi trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của Po là 138 ngàyA. 4,21.1010 nguyên tử; 0,144g B. 4,21.1020 nguyên tử; 0,144gC. 4,21.1020 nguyên tử; 0,014g D. 2,11.1020 nguyên tử; 0,045g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:active, .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (6 mẫu)Câu 6: Tính khối lượng Pôlôni có độ phóng xạ 0,5Ci.A. 0,11mg B. 0,11g C. 0,44mg D. 0,44g
Câu 7: Pôlôni 21084Po là nguyên tố phóng xạ α, nó phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày.a) Viết phương trình phản ứng. Xác định hạt nhân X.b) Ban đầu mẫu Po nguyên chất có khối lượng 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.c) Tính tỉ số khối lượng Po và khối lượng chất X trong mẫu chất trên sau 4 chu kì bán rãA. b) 2,084.1011Bq; c) 0,068 B. b) 2,084.1011Bq; c) 0,68C. b) 2,084.1010Bq; c) 0,068 D. b) 2,084.1010Bq; c) 0,68
Câu 8: Hạt nhân 146Clà một chất phóng xạ, nó phóng ra tia β– có chu kì bán rã là 5730 năm.a) Viết phương trình của phản ứng phân rãb) Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó?c) Trong cây cối có chất 146C. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng khối lượng lần lượt là 0,250 Bq và 0,215 Bq. Xác định xem mẫu gỗ cổ đại đã chết cách đây bao lâu?A. 1719 năm; 250 năm B. 5730 năm; 1250 năm C. 17190 năm; 2500 năm D. 17190 năm; 1250 năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: Pooloni 21084Po là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân 21084Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kề từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì.a) Tính khối lượng Poloni tại t = 0A. 10g B.11g C. 12g D. 13g
b) Tính thời gian để tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8A. 100,05 ngày B. 220,23 ngày C. 120,45 ngày D. 140,5 ngày
.u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:active, .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 43)c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8A. 674,86 cm3 B. 574,96 cm3 C. 674,86 cm3 D. 400,86 cm3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 10: Đồng vị phóng xạ thành chì. Ban đầu mẫu Po có khối lượng 1mg. Tại thời điểm t1 tỷ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm t2 = t1 + 414 ngày thì tỷ lệ đó là 63:1.a) Chu kì phóng xạ của PoA. 100 ngày B. 220 ngày C. 138 ngày D. 146 ngày
b) Độ phóng xạ đo được tại thời điểm t1 làA. 0,5631Ci B. 1,5631Ci C. 2,5631Ci D. 3,5631Ci
Câu 11: Một mẫu 2411Na tại t = 0 có khối lượng 48g. Sau thời gian 30 giờ mẫu Na còn lại 12g. Biết 2411Na là chất phóng xạ β– tạo thành hạt nhân con.a) Tính chu kì phóng xạ củaA. T = 15h B. 20h C. 25h D. 30h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tính độ phóng xạ của mẫu Na ở trên khi có 42g tạo thành.A. 1,56.1018 Bq B. 2,00.1018 Bq C. 1,931.1018 Bq D. 2,56.1018 Bq
Câu 12: Nhờ một máy đếm xung, người ta có được thông tin sau về 1 chất phóng xạ X. Ban đầu, trong thời gian 2 phút có 3200 nguyên tử của chất X phóng xạ, nhưng 4 giờ sau (kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử phóng ra. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này làA. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ
Câu 13: Độ phóng xạ của một tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Độ phóng xạ của mẫu gỗ khối lượng 1,5M của một cây vừa mới chặt là 15Bq. Xác định tuổi của bức tượng cổ. Biết chu kì bán rã của C14 là T = 5600 năm.A. 1800 năm B. 2800 năm C. 3000 năm A. 2000 năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14 (ĐH 2011): Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Cho chu kì bán rã của 21084Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu làA. 1/25 B. 1/16 C. 1/9 D. 1/15
.u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:active, .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Tổng hợp mở bài Sang thu của Hữu Thỉnh (27 mẫu)Câu 15: Chất phóng xạ 146C có chu kì bán rã 5570 năm. Khối lượng có độ phóng xạ 5,0Ci bằngA. 1,09g. B. 1,09mg. C. 10,9g. D. 10,9mg.
Câu 16: Thời gian bán rã của là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằngA. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Độ phóng xạ của 3mg là 3,41Ci. Chu kì bán rã T của làA. 32 năm. B. 15,6 năm. C. 8,4 năm. D. 5,24 năm.
Câu 18: Một lượng chất phóng xạ sau 42 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó làA. 5,25 năm. B. 14 năm. C. 21 năm. D. 126 năm.
Câu 19: Một mẫu chất phóng xạ rađôn (Rn222) có khối lượng ban đầu là m = 1mg. Sau 15,2 ngày, độ phóng xạ của mẫu giảm 93,75%. Chu kì bán rã của rađôn nhận giá trị nào sau đây?A. 25 ngày. B. 3,8 ngày. C. 1 ngày. D. 7,2 ngày.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Độ phóng xạ β– của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì bán rã của C14 bằng 5600năm. Tuổi của tượng gỗ làA. 1200năm. B. 2000năm. C. 2500năm. D. 1803năm.
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (370 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Vật lý – Phản ứng hạt nhân
Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân – Có đáp án
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý
Bài tập trắc nghiệm về chuyển động thẳng đều

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠRelated posts:

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠ
Câu 1: Một khối chất phóng xạ. Trong t1 giờ đầu tiên phát ra n1 tia phóng xa, trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo nó phát ra n2 tia phóng xạ. Biết n2 = 9n1/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là?A. t1/3 B. t2/3 C. 3t1 D. 3t2
Câu 2: Cho một khối chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. chu kì bán rã của chúng lần lượt là T1 = 2s, T2 = 3s. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Bắn một hạt vào hạt nhân đang đứng yên gây ra phản ứng: α + 147N → 11H + 178O. Năng lượng của phản ứng này bằng -1,21 MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của hạt là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó) A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV
Câu 4: Một ngôi mộ cổ vừa mới khai quật. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50g cacbon có độ phóng xạ là 457 phân rã/phút (chỉ có 14C là phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của cây cối đang sống vào khoảng 3000 phân rã/phút tính trên 200g cacbon. Chu kì bán rã của C14 khoảng 5600 năm. Tuổi của ngôi mộ cổ đó cỡ bao nhiêu năm?A. 9190 năm. B. 15200 năm. C. 2200 năm. D. 4000 năm
Câu 5: Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phóng ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Hỏi trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của Po là 138 ngàyA. 4,21.1010 nguyên tử; 0,144g B. 4,21.1020 nguyên tử; 0,144gC. 4,21.1020 nguyên tử; 0,014g D. 2,11.1020 nguyên tử; 0,045g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:active, .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u733361b9d9a366859149b7f09b9f7c76:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (6 mẫu)Câu 6: Tính khối lượng Pôlôni có độ phóng xạ 0,5Ci.A. 0,11mg B. 0,11g C. 0,44mg D. 0,44g
Câu 7: Pôlôni 21084Po là nguyên tố phóng xạ α, nó phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày.a) Viết phương trình phản ứng. Xác định hạt nhân X.b) Ban đầu mẫu Po nguyên chất có khối lượng 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.c) Tính tỉ số khối lượng Po và khối lượng chất X trong mẫu chất trên sau 4 chu kì bán rãA. b) 2,084.1011Bq; c) 0,068 B. b) 2,084.1011Bq; c) 0,68C. b) 2,084.1010Bq; c) 0,068 D. b) 2,084.1010Bq; c) 0,68
Câu 8: Hạt nhân 146Clà một chất phóng xạ, nó phóng ra tia β– có chu kì bán rã là 5730 năm.a) Viết phương trình của phản ứng phân rãb) Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó?c) Trong cây cối có chất 146C. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng khối lượng lần lượt là 0,250 Bq và 0,215 Bq. Xác định xem mẫu gỗ cổ đại đã chết cách đây bao lâu?A. 1719 năm; 250 năm B. 5730 năm; 1250 năm C. 17190 năm; 2500 năm D. 17190 năm; 1250 năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: Pooloni 21084Po là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân 21084Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kề từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì.a) Tính khối lượng Poloni tại t = 0A. 10g B.11g C. 12g D. 13g
b) Tính thời gian để tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8A. 100,05 ngày B. 220,23 ngày C. 120,45 ngày D. 140,5 ngày
.u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:active, .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0625a4c624ead6ccd03e69fc63cd0110:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 43)c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8A. 674,86 cm3 B. 574,96 cm3 C. 674,86 cm3 D. 400,86 cm3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 10: Đồng vị phóng xạ thành chì. Ban đầu mẫu Po có khối lượng 1mg. Tại thời điểm t1 tỷ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm t2 = t1 + 414 ngày thì tỷ lệ đó là 63:1.a) Chu kì phóng xạ của PoA. 100 ngày B. 220 ngày C. 138 ngày D. 146 ngày
b) Độ phóng xạ đo được tại thời điểm t1 làA. 0,5631Ci B. 1,5631Ci C. 2,5631Ci D. 3,5631Ci
Câu 11: Một mẫu 2411Na tại t = 0 có khối lượng 48g. Sau thời gian 30 giờ mẫu Na còn lại 12g. Biết 2411Na là chất phóng xạ β– tạo thành hạt nhân con.a) Tính chu kì phóng xạ củaA. T = 15h B. 20h C. 25h D. 30h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tính độ phóng xạ của mẫu Na ở trên khi có 42g tạo thành.A. 1,56.1018 Bq B. 2,00.1018 Bq C. 1,931.1018 Bq D. 2,56.1018 Bq
Câu 12: Nhờ một máy đếm xung, người ta có được thông tin sau về 1 chất phóng xạ X. Ban đầu, trong thời gian 2 phút có 3200 nguyên tử của chất X phóng xạ, nhưng 4 giờ sau (kể từ thời điểm ban đầu) thì trong 2 phút chỉ có 200 nguyên tử phóng ra. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này làA. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ
Câu 13: Độ phóng xạ của một tượng cổ bằng gỗ khối lượng M là 8Bq. Độ phóng xạ của mẫu gỗ khối lượng 1,5M của một cây vừa mới chặt là 15Bq. Xác định tuổi của bức tượng cổ. Biết chu kì bán rã của C14 là T = 5600 năm.A. 1800 năm B. 2800 năm C. 3000 năm A. 2000 năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14 (ĐH 2011): Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 20682Pb. Cho chu kì bán rã của 21084Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu làA. 1/25 B. 1/16 C. 1/9 D. 1/15
.u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:active, .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7e0a5ad9ca5959258e5e4d8545f8c35f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Tổng hợp mở bài Sang thu của Hữu Thỉnh (27 mẫu)Câu 15: Chất phóng xạ 146C có chu kì bán rã 5570 năm. Khối lượng có độ phóng xạ 5,0Ci bằngA. 1,09g. B. 1,09mg. C. 10,9g. D. 10,9mg.
Câu 16: Thời gian bán rã của là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằngA. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Độ phóng xạ của 3mg là 3,41Ci. Chu kì bán rã T của làA. 32 năm. B. 15,6 năm. C. 8,4 năm. D. 5,24 năm.
Câu 18: Một lượng chất phóng xạ sau 42 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó làA. 5,25 năm. B. 14 năm. C. 21 năm. D. 126 năm.
Câu 19: Một mẫu chất phóng xạ rađôn (Rn222) có khối lượng ban đầu là m = 1mg. Sau 15,2 ngày, độ phóng xạ của mẫu giảm 93,75%. Chu kì bán rã của rađôn nhận giá trị nào sau đây?A. 25 ngày. B. 3,8 ngày. C. 1 ngày. D. 7,2 ngày.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Độ phóng xạ β– của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì bán rã của C14 bằng 5600năm. Tuổi của tượng gỗ làA. 1200năm. B. 2000năm. C. 2500năm. D. 1803năm.
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (370 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Vật lý – Phản ứng hạt nhân
Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân – Có đáp án
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý
Bài tập trắc nghiệm về chuyển động thẳng đều

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #Hạt #nhân #nguyên #tử #Chuyên #đề #Phóng #xạ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button