150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3

Bạn đang xem:
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

150 bài tập ôn thi Violympic Toán lớp 3

150 bài tập ôn thi Violympic Toán lớp 3 dành cho học sinh lớp 3 tham khảo và tự ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi giải toán qua mạng. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Tìm số chia trong phép chia mà số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có thương là 27?

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia mà số chia là 128, số dư là 3, thương là 5?

Bài 3: Tìm y biết: a) yx 5 – 15 = 40 b) 75 – yx 5 = 30

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm số chia trong phép chia có dư 7, số dư là số lớn nhất có thể, thương bằng 18?

Bài 5: Hiệu của hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ thêm 56 và giảm số bị trừ đi 28 thì hiệu đó bằng bao nhiêu?

Bài 6: Tổng của hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất thêm 76 và bớt số thứ hai đi 59 thì tổng mới là bao nhiêu?

Bài 7: Có hai can dầu, can thứ nhất đựng 26 lít dầu. Nếu bớt can thứ hai đi 3 lít dầu thì còn lại ít hơn can thứ nhất 8 lít dầu. Hỏi can thứ hai đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên bi thì số bi của hai bạn là như nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem thêm: Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 7 theo công văn 5512

Bài 9: Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi như thế nào? (khoanh vào một trong 4 đáp án sau) A. Sản phẩm tăng 2 vị. B. Sản phẩm tăng lên 2 lần c. Tích lũy tăng gấp 4 lần. D. Tích tăng lên một số 2 lần thừa số thứ nhất. Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Bố năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Bây giờ bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt và thiên nga. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số thiên nga. Biết rằng gia đình bạn có 24 con vịt. Hỏi nhà bác Loan có bao nhiêu con gà và con ngỗng? (khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. 48 con gà, 24 con vịt B.

B. 48 con gà, 12 con thiên nga.

C. 12 con gà, 48 con thiên nga

D. 24 con gà, 12 con thiên nga.

Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi hai bạn bằng nhau. Tìm số viên bi của mỗi bạn?

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu của chúng bằng 5?

Bài 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?

Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục là 6, chữ số hàng chục trừ chữ số hàng đơn vị bằng 3?

Xem thêm: Bài tập Toán 6 cuối chương VIII Gắn tri thức với cuộc sống

Bài 17: Hiệu của hai số bằng 56, nếu bớt số bị trừ đi 6 và tăng số bị trừ thêm 12 thì hiệu đó bằng ?

Bài 18: Hai số có tích là 135, tích thứ nhất là 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 thì tích tăng …. đơn vị.

Bài 19: Cho tích 32 x y. Nếu tăng dư y thêm 9 đơn vị thì tích tăng ….. đơn vị.

Bài 20: Hai số có tích là 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng thêm 36. Vậy: Thừa số thứ nhất là……Thừa số thứ hai là……

Bài 21: Số viên bi của Bình bằng 1/2 số viên bi của An và bớt đi 3 viên. Giả sử An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?…

Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Minh có bao nhiêu viên bi? Hỏi Tùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 23: Một số chia cho 5 thì được thương là 27. Nếu số đó chia cho 3 thì được thương là……….

Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi, tuổi con bằng 1/4 tuổi bố. Tính tuổi con sau 2 năm

Bài 25: Một số chia hết cho 7 có thương là 8. Chia số đó cho 6 thì dư là…………. Bài 26: Bác Loan có 45 con gà. Bác đã bán 1/3 số gà đó. Nhà chú Loan còn lại

Xem thêm: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến (Dàn ý + 2 Văn mẫu)

…… Con gà trống.

Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn đó là…….con.

Bài 28: Có hai giá sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở kệ thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở kệ thứ hai. Giả sử số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 cuốn. Vậy ngăn thứ nhất có…………cuốn sách; Ngăn thứ hai có……. sách.

Bài 29: Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến bến xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua bến xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến bến xe là…..m.

Bài 30: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần Long. Vậy sau khi đưa, Minh có… viên bi; Long có ….viên bi.

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (426 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3

150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3

Hình Ảnh về:
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3

Video về:
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3

Wiki về
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3


150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

150 bài tập ôn thi Violympic Toán lớp 3

150 bài tập ôn thi Violympic Toán lớp 3 dành cho học sinh lớp 3 tham khảo và tự ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi giải toán qua mạng. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Tìm số chia trong phép chia mà số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có thương là 27?

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia mà số chia là 128, số dư là 3, thương là 5?

Bài 3: Tìm y biết: a) yx 5 – 15 = 40 b) 75 – yx 5 = 30

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm số chia trong phép chia có dư 7, số dư là số lớn nhất có thể, thương bằng 18?

Bài 5: Hiệu của hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ thêm 56 và giảm số bị trừ đi 28 thì hiệu đó bằng bao nhiêu?

Bài 6: Tổng của hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất thêm 76 và bớt số thứ hai đi 59 thì tổng mới là bao nhiêu?

Bài 7: Có hai can dầu, can thứ nhất đựng 26 lít dầu. Nếu bớt can thứ hai đi 3 lít dầu thì còn lại ít hơn can thứ nhất 8 lít dầu. Hỏi can thứ hai đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên bi thì số bi của hai bạn là như nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem thêm: Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 7 theo công văn 5512

Bài 9: Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi như thế nào? (khoanh vào một trong 4 đáp án sau) A. Sản phẩm tăng 2 vị. B. Sản phẩm tăng lên 2 lần c. Tích lũy tăng gấp 4 lần. D. Tích tăng lên một số 2 lần thừa số thứ nhất. Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Bố năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Bây giờ bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt và thiên nga. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số thiên nga. Biết rằng gia đình bạn có 24 con vịt. Hỏi nhà bác Loan có bao nhiêu con gà và con ngỗng? (khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. 48 con gà, 24 con vịt B.

B. 48 con gà, 12 con thiên nga.

C. 12 con gà, 48 con thiên nga

D. 24 con gà, 12 con thiên nga.

Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi hai bạn bằng nhau. Tìm số viên bi của mỗi bạn?

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu của chúng bằng 5?

Bài 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?

Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục là 6, chữ số hàng chục trừ chữ số hàng đơn vị bằng 3?

Xem thêm: Bài tập Toán 6 cuối chương VIII Gắn tri thức với cuộc sống

Bài 17: Hiệu của hai số bằng 56, nếu bớt số bị trừ đi 6 và tăng số bị trừ thêm 12 thì hiệu đó bằng ?

Bài 18: Hai số có tích là 135, tích thứ nhất là 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 thì tích tăng …. đơn vị.

Bài 19: Cho tích 32 x y. Nếu tăng dư y thêm 9 đơn vị thì tích tăng ..... đơn vị.

Bài 20: Hai số có tích là 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích tăng thêm 36. Vậy: Thừa số thứ nhất là……Thừa số thứ hai là……

Bài 21: Số viên bi của Bình bằng 1/2 số viên bi của An và bớt đi 3 viên. Giả sử An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?...

Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Minh có bao nhiêu viên bi? Hỏi Tùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 23: Một số chia cho 5 thì được thương là 27. Nếu số đó chia cho 3 thì được thương là……….

Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi, tuổi con bằng 1/4 tuổi bố. Tính tuổi con sau 2 năm

Bài 25: Một số chia hết cho 7 có thương là 8. Chia số đó cho 6 thì dư là…………. Bài 26: Bác Loan có 45 con gà. Bác đã bán 1/3 số gà đó. Nhà chú Loan còn lại

Xem thêm: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến (Dàn ý + 2 Văn mẫu)

…… Con gà trống.

Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn đó là…….con.

Bài 28: Có hai giá sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở kệ thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở kệ thứ hai. Giả sử số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 cuốn. Vậy ngăn thứ nhất có…………cuốn sách; Ngăn thứ hai có……. sách.

Bài 29: Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến bến xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua bến xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến bến xe là.....m.

Bài 30: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần Long. Vậy sau khi đưa, Minh có… viên bi; Long có ….viên bi.

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 - (426 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3Related posts:

150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, tự ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời các em cùng tham khảo.
Bài 1: Tìm số chia trong phép chia co số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?
Bài 3: Tìm y biết: a) y x 5 – 15 = 40 b) 75 – y x 5 = 30
…………………………………………………………………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thẻ có, thương bằng 18?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?
Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là?
Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu. Can thứ hai bớt đi 3l thì số dầu còn lại ít hơn can thứ nhất 8l. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 8:Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng.Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số viên bi của hai bạn bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
.ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:active, .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 theo Công văn 5512Bài 9:Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi thế nào?( khoanh tròn vào 1 trong 4 đáp án sau) A. Tích tăng lê 2 đơn vị. B. Tích tăng lên 2 lần c. Tích tăng lên 4 lần. D. Tích tăng lên một số gấp 2 lần thừa số thứ nhất. Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Bài 11: Hiện nay bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Loan là?(khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)
A. 48 con gà, 24 con vịt B.
B. 48 con gà, 12 con ngan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 12 con gà, 48 con ngan
D. 24con gà, 12 con ngan.
Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.Tìm số bi của mỗi bạn?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5?
Bài 15:Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?
Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:active, .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương VIII Kết nối tri thức với cuộc sốngBài 17:Hiệu hai số bàng 56, nếu số bị trừ giảm 6 đơn vị và số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu mới bằng?
Bài 18: Hai số có tích bằng 135, thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng …. đơn vị.
Bài 19:Cho tích 32 x y. Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng….. đơn vị.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 20: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Vậy: Thừa số thứ nhất là……Thừa số thứ hai là……
Bài 21: Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An và bớt 3 viên. Biết rằng An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?…..
Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? Tùng có bao nhiêu viên bi?……………………………………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 23: Một số khi chia cho 5 thì được kết quả là 27. Nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là……….
Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố. Tính tuổi con sau 2 năm nữa………..
Bài 25:Một số hết chia cho 7 có thương là 8 . Lấy số đó chia cho 6 được số dư là……… Bài 26: Nhà bác Loan nuôi 45 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Nhà bác Loan còn lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u65103fe62f96366b34754692ab13f569 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:active, .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến (Dàn ý + 2 Mẫu)…… con gà.
Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn gia súc đó là…….con.
Bài 28: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy ngăn thứ nhất có………quyển sách; ngăn thứ hai có……. quyển sách.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 29:Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài…..m.
Bài 30: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần số bi của Long. Vậy sau khi cho, Minh có…viên bi; Long có ….viên bi.
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (426 bình chọn)

Related posts:78 Bài tập ôn luyện HSG môn Toán lớp 2 – Tài liệu bồi dưỡng thi Violympic Toán lớp 2
Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3 – Luyện thi Violympic Toán lớp 3
Tổng hợp bài tập ôn thi Violympic lớp 2 – Luyện thi Violympic Toán lớp 2
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3Related posts:

150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3
150 bài tập ôn luyện Violympic Toán lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, tự ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời các em cùng tham khảo.
Bài 1: Tìm số chia trong phép chia co số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?
Bài 3: Tìm y biết: a) y x 5 – 15 = 40 b) 75 – y x 5 = 30
…………………………………………………………………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thẻ có, thương bằng 18?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?
Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là?
Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu. Can thứ hai bớt đi 3l thì số dầu còn lại ít hơn can thứ nhất 8l. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 8:Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng.Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số viên bi của hai bạn bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
.ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:active, .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue6b2556f6f32dc4e9136996848340454:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 theo Công văn 5512Bài 9:Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi thế nào?( khoanh tròn vào 1 trong 4 đáp án sau) A. Tích tăng lê 2 đơn vị. B. Tích tăng lên 2 lần c. Tích tăng lên 4 lần. D. Tích tăng lên một số gấp 2 lần thừa số thứ nhất. Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Bài 11: Hiện nay bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Loan là?(khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)
A. 48 con gà, 24 con vịt B.
B. 48 con gà, 12 con ngan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 12 con gà, 48 con ngan
D. 24con gà, 12 con ngan.
Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.Tìm số bi của mỗi bạn?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5?
Bài 15:Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?
Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:active, .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3a755454da8c99b79a8d1ff9fee7a09:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương VIII Kết nối tri thức với cuộc sốngBài 17:Hiệu hai số bàng 56, nếu số bị trừ giảm 6 đơn vị và số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu mới bằng?
Bài 18: Hai số có tích bằng 135, thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng …. đơn vị.
Bài 19:Cho tích 32 x y. Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng….. đơn vị.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 20: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Vậy: Thừa số thứ nhất là……Thừa số thứ hai là……
Bài 21: Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An và bớt 3 viên. Biết rằng An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?…..
Bài 22: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? Tùng có bao nhiêu viên bi?……………………………………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 23: Một số khi chia cho 5 thì được kết quả là 27. Nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là……….
Bài 24: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố. Tính tuổi con sau 2 năm nữa………..
Bài 25:Một số hết chia cho 7 có thương là 8 . Lấy số đó chia cho 6 được số dư là……… Bài 26: Nhà bác Loan nuôi 45 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Nhà bác Loan còn lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u65103fe62f96366b34754692ab13f569 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:active, .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u65103fe62f96366b34754692ab13f569:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến (Dàn ý + 2 Mẫu)…… con gà.
Bài 27: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn gia súc đó là…….con.
Bài 28: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy ngăn thứ nhất có………quyển sách; ngăn thứ hai có……. quyển sách.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 29:Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài…..m.
Bài 30: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần số bi của Long. Vậy sau khi cho, Minh có…viên bi; Long có ….viên bi.
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (426 bình chọn)

Related posts:78 Bài tập ôn luyện HSG môn Toán lớp 2 – Tài liệu bồi dưỡng thi Violympic Toán lớp 2
Các bài tập ôn thi Violympic lớp 3 – Luyện thi Violympic Toán lớp 3
Tổng hợp bài tập ôn thi Violympic lớp 2 – Luyện thi Violympic Toán lớp 2
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

Chuyên mục: Giáo dục
#bài #tập #ôn #luyện #Violympic #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button